Puur Gianni - Pure keuken
Met eten komen de mensen thuis

Eten brengt mensen bij elkaar; het creëert de juiste sfeer voor een gezellig samenzijn of om goed zaken te doen. En dat op een ontspannen manier. Want Puur Gianni neemt u niet alleen alle zorgen uit handen maar draagt ook bij aan een gezellige en sfeervolle bijeenkomst.

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie zoals onze mogelijkheden in de keuken met betrekking tot dieet wensen, aankleding in Italiaanse sferen en verschillende artikelen die bij Puur Gianni te koop zijn zoals pizza-ovens, pizzabodems en biologische olijfolie.

 

Algemene Voorwaarden Puur Gianni

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: al hetgeen wat tussen Puur Gianni en Klant wordt overeengekomen.
 2. Borgsom: het bedrag dat betaald dient te worden door Klant voor het huren van materialen zoals servies.
 3. Catering: hieronder vallen alle werkzaamheden van Puur Gianni van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product danwel het moment van het koken op locatie.
 4. Klant of Wederpartij: de partij die Puur Gianni inhuurt.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Puur Gianni en Klant.
 6. Partijen: Puur Gianni en Klant
 7. Puur Gianni: een kok-aan-huis en cateringbedrijf met een passie voor de lekkerste Italiaanse specialiteiten. Het aanbod van Puur Gianni bestaat onder andere uit buffetten, diners, lunches, hapjes, pizza op locatie, workshops en verder alles wat van toepassing en overeengekomen is.
 8. Thuiskok Gianni: de kok die de werkzaamheden verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Puur Gianni en Klant.
 2. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, stelt Puur Gianni de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te geschieden.
 4. Indien zich tussen Wederpartij en Puur Gianni een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
 5. Indien Puur Gianni niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Puur Gianni in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

Onder Overeenkomst wordt verstaan, de gemaakte afspraken tussen Puur Gianni en Klant over de Catering en andere Activiteiten.

 

Artikel 4 Wijziging en aanvulling van de overeenkomst

 1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken.
 2. De laatst overeengekomen offerte is bindend.
 3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de Klant voor de wijzigingen.
 4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
 5. Het aantal gasten kan tot vijf (5) dagen vooraf worden gewijzigd.

 

Artikel 5 Betaling en factuur

 1. Bij een afwijking van het aantal gasten van meer dan 10% hebben wij het recht de prijs aan te passen.
 2. De betaling van de voorschotfactuur, in het algemeen ongeveer 50% van het totaalbedrag, geldt als orderbevestiging.
 3. De eindfactuur dient binnen twee (2) weken na factuurdatum te worden betaald. Zo niet, dan zijn kosten verschuldigd.
 4. Vergroten van het aantal gasten, porties of andere bestellingen kan tot vier (4) dagen van tevoren.
 5. Verkleinen of verlagen van het aantal gasten of porties resulteert niet in een lagere rekening. Het minimaal overeengekomen bedrag blijft gelden.
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW en in het algemeen per persoon berekend.
 7. Indien betaling binnen de in de factuur afgesproken termijn uitblijft, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is Klant de wettelijke rente verschuldigd

 

Artikel 6 Producten

 1. Buffetten, hapjes, pizza’s e.d. alleen vanaf 15 personen.
 2. Alles gemaakt van verse producten betekent ook op = op.
 3. Puur Gianni zorgt echter altijd voor een gelijkwaardig, vervangend product. Klant heeft dan echter nooit recht op restitutie of korting.

 

Artikel 7 Bezorgkosten

 1. Binnen Veldhoven worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.
 2. Binnen een straal van 10 tot 25 km bedragen de bezorgkosten €15,00 per rit heen en terug.
 3. Buiten een straal van 25 km worden de bezorgkosten op aanvraag bekend gemaakt aan de Klant.

 

Artikel 8 Annulering

 1. Na ontvangst van de definitieve offerte en de (aan)betaling vooraf is uw aanvraag definitief.
 2. Indien u wilt annuleren, gelden de volgende regels:
 1. Binnen drie (3) weken voor de afgesproken datum wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht;
 2. Binnen twee (2) weken voor de afgesproken datum wordt 70% van het totaalbedrag in rekening gebracht;
 3. Binnen één (1) week voor de afgesproken datum wordt 90% van het totaalbedrag in rekening gebracht;
 4. 3 (drie) of minder dagen voor de afgesproken datum is Klant het gehele bedrag verschuldigd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid gedurende de catering

 1. Puur Gianni is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Puur Gianni. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Puur Gianni bereide of geserveerde levensmiddelen.
 2. In geen geval is Puur Gianni gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan de reserveringswaarde of, indien dat meer is, het door de verzekeraar van Puur Gianni aan Puur Gianni ter zake de schade uitbetaalde bedrag.
 3. Indien van toepassing betaalt de Klant een Borgsom voor het huren van materialen. Zodra de materialen schoon en ongeschonden op de afgesproken dag retour zijn gekomen, ontvangt Klant de Borgsom weer terug.
 4. Thuiskok Gianni noch zijn medewerkers of personeel kunnen aansprakelijk gesteld worden voor apparatuur, serviesgoed, pannen e.d. die kapot gaan tijdens de werkzaamheden.
 5. Schade aan kleding, eigendommen en letselschade van de Klant of Derde valt onder deze uitsluiting.
 6. Puur Gianni kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
 7. Alle door Puur Gianni gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt".

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Puur Gianni onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
 2. Bij overmacht heeft Puur Gianni de keuze tussen het recht om de termijn van het uitvoeren van de Catering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Puur Gianni in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien Puur Gianni bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Ingebrekestelling

 1. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 2. Indien Klant in gebreke is, dient hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €150,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW
 3. Daarenboven is Klant indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd welke 5% boven de wettelijke rente ligt. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van deze verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
 4. Mocht onverhoopt de kwaliteit van onze waren of goederen te wensen overlaten, dan dient de Klant direct contact met Puur Gianni op te nemen zodat wij dit recht kunnen zetten.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Puur Gianni van aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade indien Puur Gianni door overmacht als bedoeld in lid 1 van artikel 11 de Overeenkomst niet of gedeeltelijk niet na kan komen of de verplichting van Puur Gianni opgeschort dient te worden.
 2. Puur Gianni zal zich altijd inspannen om schade door overmacht te voorkomen of te beperken.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Puur Gianni partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De bevoegde rechterbank is hier de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

 

 

Wij maken gebruik van Cookies

Cookiebeleid

Sinds 1 juni 2012 geldt de nieuwe telecomwet. Elke website is nu verplicht om uit te leggen welke cookies ze plaatsen en waarom.

Wat is een cookie?

Puur Gianni maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sociale netwerken

Op onze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden deze cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verwijderen van cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Meer informatie over cookies

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Policy van Puur Gianni, dan kunt u een e-mail sturen naar info@puurgianni.nl.

 


untitled

Puur Gianni omdat:

 • Wij uitsluitend werken met eigen gemaakte pizzabodems en verse toppings
 • Gianni een Italiaanse pizzaiolo is die passie heeft voor zijn vak en de Italiaanse sfeer meebrengt op uw feestje of bijeenkomst
 • U van te voren weet waar u aan toe bent qua prijs en verdere afspraken

untitled
Algemene voorwaarden - KvK Eindhoven: 17256652Copyright © Puur Gianni. Design & Ontwikkeling Webmark Solutions